Polityka prywatności

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych naszych pacjentów i  respektując obowiązujące przepisy prawa ustanowiono w NZOZ Pracowna Cytogenetyczna KARIOGEN politykę określającą zasady dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych naszych pacjentów jest NZOZ Pracownia Cytogenetyczna KARIOGEN z siedzibą w Krakowie ul. Wieniawskiego 64 wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej przez Wojewodę Małopolskiego pod nr 12-01927.
  2. Wyznaczono Inspektora Danych Osobowych z którym można kontaktować się pisemnie na adres : Bogusława Krzykwa NZOZ Pracownia Cytogenetyczna KARIOGEN 31-436 Kraków ul. Wieniawskiego 64
  3. Kategorie danych osobowych które przetwarzamy wynikają z obowiązujących nas przepisów prawa przy wykonywaniu badań diagnostycznych. Dane osobowe otrzymujemy od lekarzy zlecających badanie i firm dla których wykonujemy badania z którymi wiążą nas umowy poufności. Do danych które przetwarzamy należą: imię i nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie mającej nr PESEL, adres zamieszkania, telefon, cel badania, rozpoznanie jednostki chorobowej i istotna dokumentacja medyczna.
  4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.    

Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki  laboratoryjnej. Podstawy prawne to: art.9 ust. 2 lit. h RODO , w powiązaniu z przepisami krajowymi: ustawa z 15.04.2011 o działalności leczniczej( Dz. U. z 2018r. poz.160 z późn. zm.), ustawą z 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017r. poz. 1318  późn. zm. oraz z ustawą z dnia 27.07.2001 o diagnostyce laboratoryjnej

(Dz. U.  z 2016r. poz.2245).   Podstawą przetwarzania danych w zakresie jaki jest niezbędny  dla ochrony żywotnych interesów pacjenta jest art. 6 ust.1 lit. D RODO.

  • Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez NZOZ Pracownia Cytogenetyczna KARIOGEN działalności leczniczej w szczególności  świadczenia usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej,  oraz wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.  

  • Dostęp do danych mają podmioty  przetwarzające dane na zlecenie NZOZ Pracownia Cytogenetyczna KARIOGEN za Państwa wiedzą i zgodą. Uprawnione organa państwowe, które zwrócą się do nas o udostępnienie danych osobowych. Osoby, które zostały przez Państwa upoważnione.  
  • Okres przetwarzania danych osobowych.

NZOZ Pracownia Cytogenetyczna KARIOGEN  ma obowiązek przechowywać dokumentację medyczną co najmniej 20 lat. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości przechowujemy 5 lat. Po upływie tego czasu dokumentacja w formie papierowej zostaje zniszczona, a w formie elektronicznej usunięta.

  • Prawa osób  , których dane osobowe dotyczą maja następujące prawa wynikające z RODO.

-Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

-Prawo do wycofania zgody.

– Prawo dostępu do własnych danych osobowych.

– Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

– Prawo żądania usunięcia danych osobowych.  

Jednak NZOZ Pracownia Cytogenetyczna KARIOGEN jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z przepisów prawa  

( Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.